Пътни знаци относно предимството - група „Б"

Чл. 45 (1) Пътните знаци относно предимството определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя.

(2) Пътните знаци относно предимството имат следните изображения и наименования:

Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство!"

Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!"

БЗ „Път с предимство"

Б4 „Край на пътя с предимство"

Б5 „Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства!"

Б6 „Премини, ако пътят е свободен!"

(3) Пътен знак Б1 има формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх - вертикално под нея. фонът на знака е бял, а граничната ивица е червена. Върху знака не се поставят надписи и символи.

(4) Пътен знак Б2 има формата на правилен осмоъгълник, фонът на знака е червен, а надписът „STOP" и граничната линия са бели.

(5) Пътен знак БЗ има формата на квадрат, единият от диагоналите на който е разположен вертикално. Централното поле е жълто, рамката - бяла, а граничната линия - черна.

(6) Пътен знак Б4 има формата и изображението на пътен знак БЗ, върху което е поставена черна лента, разположена перпен дикулярно на долната лява и горната дясна страна на квадрата.

(7) Пътен знак Б5 има формата на кръг, с бял фон и червена гранична ивица. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки - лявата, насочена надолу, е черна, а дясната, насочена нагоре - червена.

(8) Пътен знак Б6 има формата на квадрат със син фон. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки - лявата, насочена надолу, е червена, а дясната, насочена нагоре - бяла.

Чл. 46 (1) Пътен знак Б1 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да пропуснат движещите се по пътя с предимство, което може да стане и без спиране.

(2) Пътен знак Б2 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да спрат на „стоп-линията", очертана с пътна маркировка, или ако няма такава - на линията, на която е поставен знакът. Преди да потеглят отново, водачите са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които имат предимство.

(3) При необходимост от предварително сигнализиране за кръстовище с път с предимство преди пътен знак Б1 се поставя същият пътен знак с допълнителна табела Т1, а преди пътен знак Б2 - пътен знак Б1 с допълнителна табела Т7.

(4) Пътен знак БЗ се поставя в началото на пътя с предимство и се повтаря пред всяко следващо кръстовище по този път. На другите пътища с настилка, които пресичат или се вливат в пътя с предимство, задължително се поставя пътен знак Б1 или Б2. Поставянето им не е задължително, ако тези пътища са без настилка.

(5) Когато пътят с предимство променя направлението си в кръстовището, това се указва с допълнителна табела Т13.

(6) Пътен знак Б5 указва на водачите на пътни превозни средства, че е забранено навлизането в пътния участък, ако преминаването по него е невъзможно, без насрещно движещите се пътни превозни средства да бъдат принудени да спрат.

(7) Пътни знаци Б5 и Б6 се поставят в двата края на стеснен пътен участък, където разминаването е затруднено и който е ясно видим по цялата му дължина.

към началото