Пътни знаци със специални предписания - група „Д"

Чл. 54 (1) Пътните знаци със специални предписания имат формата на квадрат или правоъгълник.

(2) фонът на пътни знаци:

1. Д1, Д2 и ДЗ е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места, и бял - за пътища в населени места;

2. Д9 и Д10 имат зелен за автомагистрали и син - за всички останали пътища;

3. Д5 и Д6 е зелен;

4. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син;

5. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.

(3) Цветът на символите и надписите е бял при зелен или син фон и черен - при бял фон.

(4) Пътни знаци Д6, Д8, Д10, Д12 и Д16 имат червена лента, а пътен знак Д 14 - черна лента, диагонално разположени от горния десен към долния ляв ъгъл.

(5) Пътните знаци със специални предписания имат следните изображения и наименования:

Д1 „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях"

Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства"

ДЗ „Указател за предварително престрояване"

Д4 „Еднопосочно движение след знака"

Д5 „Автомагистрала"  

Д6 „Край на автомагистралата"

Д7 „Автомобилен път"

Д8 „Край на автомобилния път"

Д9 „Тунел"

Д10 „Край на тунела"

Д11 „Начало на населено място"

Д12 „Край на населеното място"

Д13 „Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак"

Д14 „Край на зоната на действие на изобразения пътен знак"

Д15 „Начало на жилищна зона"

Д16 „Край на жилищната зона"

Д17 „Пешеходна пътека"

Д18 „Болница"

Д19 „Паркинг"

Д20 „Платен паркинг"

Д21 „Инвалид"

Д22 „Трамвайна спирка"

Д23 „Тролейбусна спирка"

Д24 „Автобусна спирка"

Чл. 55 (1) Пътен знак Д1 се поставя на път с две и повече пътни ленти за движение в една посока. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище. Изображението на знак Д1 отговаря на следните изисквания:

1. броят на стрелките в знака трябва да отговаря на броя на лентите за движение. В знака могат да бъдат указани и пътни ленти, предназначени за насрещното движение;

2. върху стрелките за съответните ленти могат да бъдат изобразени с пътни знаци конкретни предупреждения за опасности, забрани, ограничения или задължения;

3. стрелка, върху която е изобразен пътен знак П 3, определя лента, предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

(2) Зоната на действие на пътен знак Д4 е до следващото кръстовище.

(3) В долната част на пътен знак Д9 може да се укажат допълнително името и дължината на тунела.

(4) Ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26, поставен заедно с пътен знак Д11, важи за цялата територия на населеното място, освен ако с други пътни знаци е указано друго.

(5) Пътен знак Д12 може да се поставя в лявата страна на пътя, когато е поставен на обратната страна на пътен знак Д11.

(6) Пътни знаци Д13 и Д14 се поставят на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътни знаци Д13 и Д14 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.

(7) Пътен знак Д17 се поставя на място, където платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.

(8) Пътен знак Д18 указва на водачите на пътни превозни средства необходимостта от вземане на предпазни мерки във връзка с близост до болница или друго лечебно заведение и в частност - мерки за ограничаване на шума.

(9) В долната част на пътни знаци Д19 и Д20 или с допълнителни табели може да бъдат указани: времето, в което паркирането е разрешено, или времетраенето, до което то се ограничава; посоката и разстоянието до паркинга; видът на пътните превозни средства, за които той е предназначен, и начинът на паркиране.

(10) Пътен знак Д21 указва мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи инвалиди.

(11) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указват началото на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато тя не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят й се определя от пътна маркировка М14, или ако няма такава - където е последният указател с номерата на линиите и разписанието им, или на 50 метра след знака.

към началото