Пътни знаци със задължителни предписания - група „Г"

Чл. 51 (1) Пътните знаци със задължителни предписания имат формата на кръг със син фон и символи в бял цвят. Различно оформление имат пътни знаци Г 18 и Г20.

(2) Пътните знаци със задължителни предписания имат следните изображения и наименования:

Г1. ”Движение само направо след знака"

Г2. “Движение само надясно след знака" 

ГЗ. “Движение само наляво след знака"

Г4  “Движение само направо или надясно след знака"

Г5. “Движение само направо или наляво след знака"

Г6. “Движение само надясно или наляво след знака"

Г7. “Движение само надясно пред знака"

Г8. “Движение само наляво пред знака"

Г9. „Преминаване отдясно на знака"

Г10 „Преминаване отляво на знака"

Г11 „Преминаване отдясно или отляво на знака"

Г12 „Кръгово движение"

Г13 „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници"

Г14 „Задължителен път само за велосипедисти"

Г15 „Задължителен път само за пешеходци"

Г16 „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти"

Г17 „Задължителна минимална скорост"

Г18 „Край на задължителната минимална скорост"

Г19 „Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела"

Г20 „Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, превозващи опасни товари"

(3) Пътен знак Г18 има червена лента, разположена диаметрално от горния десен към долния ляв квадрант.

(4) Пътен знак Г20 има формата на правоъгълник с бял фон, върху който е изобразен символът от пътен знак В13, а под него -пътен знак П, Г2 или ГЗ.

Чл. 52 (1) Пътен знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си.

(2) След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.

(3) Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението.

(4) След пътен знак Г17 водачите са длъжни да се движат със скорост не по-ниска от указаната в знака, освен в случаите, когато това противоречи на разпоредбите на Член  20, ал. 2 на Закона за движение по пътищата.

Чл. 53 (1) Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.

(2) Задълженията, въведени с пътни знаци от П до Г8, не се отнасят за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, по утвърден от съответните власти маршрут.

към началото