Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други - група „Ж"

Чл. 57 (1) Пътните знаци за направления, посоки, обекти и други имат форма на квадрат или правоъгълник. (2) фонът на пътните знаци:

1. Ж1, Ж2, Ж6, Ж10, Ж11, Ж14 и Ж15 е зелен за автомагистрали, син - за пътища извън населени места и бял - за пътища в населени места;

2. Ж22 е зелен за автомагистрали и син - за пътища извън населени места;

3. Ж20.1 и Ж21 е зелен;

4. Ж9, Ж12, Ж13, Ж17, Ж18, Ж19 и Ж20.2 е син;

5. ЖЗ, Ж4, Ж5, Ж8 и Ж16 е бял;

6. Ж7 е с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достига указаната цел.

(3) Пътните знаци за направления, посоки и обекти имат следните изображения и наименования:

Ж1 „Предварителен указател"

Ж2 „Предварително указване на посока към населено място или обект"

ЖЗ „Предварителен указател за отклоняване на движението"

Ж4 „Предварителен указател за завиване"

Ж5 „Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни

превозни средства"

Ж6 „Указателна табела"

Ж7 „Указателна стрелка"

Ж8 „Посока към ферибот"

Ж9 „Място за завиване в обратна посока"

Ж10 „Потвърждаване посоката към населено място"

Ж11 „Наименование на обект"

Ж12 „Пресичаният път е без изход"

Ж13 „Път без изход"

Ж14 „Начало на пътна лента"

Ж15 „Край на пътна лента"

Ж16 „Преминаване в платното за насрещно движение"

Ж17 „Средна лента за изпреварване в указаната посока"

Ж18 „Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране"

Ж19 „Препоръчителна скорост"

Ж20.1 „Номер на автомагистралата по националната класификация"

Ж20.2 „Номер на пътя по националната класификация"

Ж21 „Номер на пътя по международната класификация"

Ж22 „Километричен знак"

(4) Когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 указват цели, до които се достига по път, различен по вид от този, на който са поставени, наименованията на обектите се поставят в правоъгълни полета с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достигат указаните цели.

(5) При поставяне на едно място на няколко указателни пътни знака с различен фон, както и когато в един пътен знак са указани няколко цели за една посока в полета с различни цветове, те се подреждат според цвета от горе надолу, както следва: зелен, син, бял цвят.

(6) Цветът на символите и надписите е бял - при зелен или син фон, и черен - при бял или жълт фон. Изображенията в пътни знаци Ж1, ЖЗ, Ж4, Ж12, Ж14, Ж15, Ж16 и Ж18 съответстват на конфигурацията на конкретната пътна обстановка.

(7) Символът на пътен знак Ж16 е в черен и червен цвят.

(8) Символът на пътен знак Ж18 е в бял и червен цвят. Член  58. (1) Пътен знак Ж1 дава предварителна информация за наименованията и посоките към населени места или други обекти и за номера на пътя, по който се достига до тях. В знака не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. В него се изобразява схематично кръстовището или пътният възел. Информацията може да се допълни чрез включване на изображения на други пътни знаци, указващи особеностите на маршрута, условията или режима на движение в указаната посока. Знакът се поставя преди кръстовища или пътни възли. Той може да бъде повторен при необходимост. Разстоянието до кръстовището или пътния възел се указва в долния край на знака.

(2) В пътен знак Ж2 може да се посочи номерът на пътя, по който се достига дадено населено място или обект. В него не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. Пътен знак Ж2 се поставя преди кръстовища или пътни възли, над пътната лента, предназначена за движение в посоката, указана в знака.

(3) Пътен знак Ж4 указва начина за продължаване на движението в определена посока в случаите, когато поради забрана за извършване на маневра се налага заобикаляне на жилищни квартали, зелени площи и др.

(4) Под символа на вида пътно превозно средство в пътен знак Ж5 може да бъде указана и максимално допустимата му маса.

(5) Пътен знак Ж6 указва наименованията на населени места или обекти, номера на пътя, посоките и разстоянията до тях в километри. В зависимост от броя на указаните посоки пътен знак Ж6 може да има две или 3 полета, разположени едно под друго. Разстоянията се указват след надписите. Знакът се поставя непосредствено пред кръстовище. Той може да се използва и като предварителен указател. В този случай в него не се посочват разстоянията до указаните цели, а на допълнителна табела Т1, поставена под знака, се указва разстоянието до кръстовището. Пътен знак Ж6 не се използва на автомагистрали.

(6) Пътен знак Ж7 се използва за указване посоката на движение към населени места и други обекти. Той съдържа номера на пътя и разстоянието до обекта, като: разстоянието се изписва откъм върха на стрелката, наименованието - в средата, а номерът на пътя - съответно преди или след него. Знакът се поставя непосредствено на изходите на кръстовищата или на отклоненията при пътни възли и може да бъде повторен в лявата страна на пътя, в разделителната ивица или на остров върху платното за движение.

(7) Пътен знак Ж9 указва специално устроени места за завиване в обратна посока извън кръстовища.

(8) В пътен знак Ж10 може да се посочват до 3 наименования на населените места и разстоянията до тях. Знакът се поставя след пътни възли и кръстовища.

(9) Наименованията на целите, указани в пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10, се подреждат от горе надолу по реда на достигането им.

към началото