Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана - група „В"

Чл. 47 (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана имат формата на кръг с бял фон, с гранична червена ивица и със символи е черен цвят. Пътни знаци В14, В21, В22, В23 и ВЗ0 имат червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант. Различно оформление имат пътни знаци В1, В13, В27 и В28.

(2) Пътните знаци за отменяне на въведена забрана В31, В32, В33 и В34 имат формата на кръг с бял фон, с черна гранична ивица, черни символи и с три успоредни черни ленти от горния десен към долния ляв квадрант.

(3) Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования:

В1 „Забранено е влизането на пътните превозни средства"

В2 „Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки"

Б3 „Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди"

В4 „Забранено е влизането на товарни автомобили"

В5 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета"

В6 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета"

В7 „Забранено е влизането на трактори и самоходни машини"

В8 „Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди"

В9 „Забранено е влизането на велосипеди"

В10 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни"

В11 „Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора"

В12 „Забранено е влизането на пешеходци"

В13 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари"

В14 „Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства"

В15 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по - голяма от означената"

В16 „Забранено е влизането на пътя превозни средства с височина, включително и товара по - голяма от означената"

В17 „Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по - голяма от означената"

В18 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената"

В19 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното"

В20 „Забранено е движението на пътните превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното"

В21 „Забранено е завиването надясно"

В22 „Забранено е завиването наляво"

В23 „Забранено е завиването в обратна посока"

В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош"

В25 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3.5 тона"

В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената"

В27 „Забранени са престоят и паркирането"

В28 „Забранено е паркирането"

В29 „Забранено е преминаването без спиране"

В30 „Забранена е употребата на звуков сигнал"

В31 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош"

В32 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3.5 тона"

В33 „Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената"

В34 „Край на забраните, въведен с пътни знаци"

(4) Пътен знак В1 има форма на кръг с червен фон и бяло правоъгълно поле, разположено хоризонтално в центъра.

(5) Символът в пътен знак В13 е в черен и оранжев цвят.

(6) Пътен знак В27 има син фон, червена гранична ивица и две червени ленти, диаметрално разположени съответно от горния ляв към долния десен квадрант и от горния десен към долния ляв квадрант.

(7) Пътен знак В28 има син фон, червена гранична ивица и червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант.

Чл. 48 (1) Под символите на пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже максимално допустимата маса в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.

(2) Въведената с пътен знак В13 забрана се отнася за пътни превозни средства, обозначени с опознава телен знак „Опасен товар".

(3) В горната половина на пътен знак В29 се поставя надпис, който указва конкретната причина, поради която е необходимо спирането - Контрола, Митница, Плащане и др. В долната половина на знака надписът се повтаря на френски език.

(4) Пътен знак В30 забранява употребата на звуков сигнал освен в случаите, когато е необходимо да се предотврати пътнотранспортно произшествие.

Чл. 49 (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя, за които се отнася тази забрана.

(2) Пътни знаци В15, В16, В17, В18 и В19 се повтарят и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.

(3) Пътни знаци В27 и В28 може да се поставят и успоредно на оста на пътя.

Чл. 50 (1) Забраните, въведени с пътни знаци В20, В24, В25, В26, В27, В28 и В30, важат до следващото кръстовище или до знак, който ги отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т1.

(2) Забраните, въведени с пътни знаци:

1. В1, В2, ВЗ, В21, В22, В23 и В27 - не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут;

2. В2 и ВЗ - не се отнасят за пътни превозни средства:

а) собственост на лица, живущи в зоната, в която е въведена забраната;

б) които по утвърден от съответните власти ред обслужват обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната;

3. В2, ВЗ, В14, В27 и В28 - не се отнасят за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;

4. В27 не се отнася за пътни превозни средства, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.

(3) Когато знак за въвеждане на забрана е поставен заедно с предупредителен пътен знак за опасност, въведената забрана важи до края на пътния участък, за който се отнася опасността.

към началото