Глава ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по тези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица, както и принудителните мерки, които се прилагат, и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове.

(2) Целта на този закон е да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на (юридическите и физическите лица, както и околната среда от замърсяването от моторните превозни средства.

Чл. 2 (1) Отворен за обществено ползване е всеки път, условията за използване на който са еднакви за всички участници в движението. Лицата, стопанисващи пътища, които не са отворени за обществено ползване, са длъжни да ги обозначат.

(2) Всеки има право да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като спазва установените правила за движение.

(3) Този закон се прилага и за пътищата, които не са отворени за обществено ползване, освен ако с други правни разпоредби или от стопанина на пътя е определено друго. Компетентността на органите за контрол по този закон не се разпростира върху пътищата, които не са отворени за обществено ползване.

Чл. 3 (1) Лицата, които стопанисват пътищата, организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от замърсяване от моторните превозни средства.

(2) За организиране на движението по пътищата се използват светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за движение и крайпътните съоръжения.

(3) Условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

        Чл. 4 При необходимост движението по пътищата се регулира от упълномощени за това длъжностни лица.

към началото