Глава ПЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Чл. 165 (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:

1. контролират спазването на правилата за движение от всички участници в движението и техническата изправност на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост;

2. при необходимост регулират движението по пътищата;

3. следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и предупреждават писмено стопаните на пътя за отстраняване на установени неизправности по тях;

4. регистрират и водят отчет на пътнотранспортните произшествия. 

(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:

1. имат право да спират пътните превозни средства, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз;

2. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който е под въздействието на алкохол или на друго упойващо вещество;

3. не допускат движение на пътно превозно средство, което има някоя от повредите или неизправностите, посочени в Член  101, ал. 3;

4. имат право да отвеждат в поделенията на Министерството на вътрешните работи участници в пътнотранспортно произшествие, когато това е необходимо за разследване на произшествието.

Чл. 166 (1) Определени от министъра на транспорта служби контролират:

1. обществения превоз на пътници и товари, както и всички документи, свързани с този превоз;

2. дейността на лицата, получили разрешение по реда на Член 148 да извършват ремонт, техническо обслужване на моторни превозни средства или периодичен преглед за техническа изправност на регистрираните пътни превозни средства;

3. състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Член 153, т. 1.

(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на транспорта служби:

1. имат право да спират пътните превозни средства, извършващи обществен превоз, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство и извършвания превоз;

2. дават предписание във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства; при необходимост правят предложение до министъра на образованието и науката за отнемане на разрешението за обучение, издадено по реда на Член 153,т. 1;

3. дават предписания във връзка с качеството на извършваните ремонти, техническо обслужване и периодична проверка на техническата изправност на моторните превозни средства; при необходимост правят предложения до министъра на транспорта за отнемане на разрешението, издадено по реда на Член  148.

Чл. 167 (1) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, обозначават незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра;

(2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините:

1. контролират в населените места спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

2. използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране по Член  99, ал. 3, до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото стедство.

(3) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола по ал.2, постъпват в бюджета на общината по специалната извънбюджетна сметка „Усъвършенстване на организацията на движението и подпомагане издръжката на органите за контрол", средствата от която се изразходват за:

1. усъвършенстване на организацията на движението;

2. подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по този закон;

3. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.

Чл. 168 Определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и длъжностни лица, определени от стопаните на пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене, на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.

Чл. 169 (1) Спазването на правилата за движение от водачи на военни превозни средства и на организираните групи от воен-нослужещи се контролира и от Военната полиция.

(2) При придвижване по пътищата на войскови колони от въоръжените сили движението може да се регулира и от техни представители.

Чл. 170 (1) Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава с използването на явни форми.

(2) Когато се извършва контрол по спазване на този закон, контролният орган е длъжен да постави на 150 метра в двете посоки на пътя указание (знак) за наличие на контролен пост.

(3) При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоппалка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

(4) Контролираните лица съдействат и осигуряват безпрепятствен достъп на представителите на службите за контрол до обектите за контрол при осъществяване на техните правомощия.

(5) Служителят, осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта. Когато е необходимо, той може да покани спрения водач да излезе от превозното средство.

(6) Органите за контрол по този закон могат да пътуват безплатно с всяко моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили, въз основа на карти, издадени от министъра на транспорта.

към началото