ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Съгласно §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за движението по пътищата подзаконовите актове по прилагането на отменения ЗДП запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон. Това са следните членове от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр.25 от 1996 год., попр.ДВ,бр.72 от 1996 год.)

 

Чл. 18 (1) За обозначаване на пътни превозни средства се използват следните опознавателни знаци:

1. “Синя или червена пробляскваща светлина”

- обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение

2. “Жълта мигаща или пробляскваща светлина”

- обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя

3. "Състав от пътни превозни средства"

- състои се от три тела, излъчващи оранжева светлина и разположени над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство

4. "Република България"

- знакът има формата на елипса, бял цвят, черна крайна ивица и черни букви. Поставя се на задната вертикална част до табелата с регистрационния номер на регистрираните в Република България пътни превозни средства, които напускат нейната територия

5. „Деца"

- знакът има формата на квадрат с оранжев цвят и с черна крайна ивица, върху който с черен цвят е изобразен символът от пътен знак А19. Поставя се отпред и отзад на моторните превозни средства, които превозват организирани групи от деца

6. „Глух или глухоням водач"

- знакът има форма на кръг, с жълт цвят, черна крайна ивица и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно превозно средство, управлявано от глух или глухоням водачи

7. „Инвалид"

- знакът има формата и изображението на пътен знак Д21. Поставя се на челната страница на картата, която се издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с моторни превозни средства, когато те са водачи или пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа

8. „Такси"

- знакът има формата на пресечена пирамида с бял цвят, вътрешно осветление и изписан двустранно надпис с черен цвят. Надписът може да бъде повторен с латински букви - „Taxi". Поставя се перпендикулярно на надлъжната ос, върху покрива на моторното превозно средство, извършващо таксиметров превоз

9. „Учебен автомобил"

- знакът представлява табела с формата на правоъгълник със син цвят и бяла буква „У". Поставя се на предната и задната вертикална част на моторното превозно средство, което се движи с учебна цел. На леките автомобили може да се поставя на покрива, но не трябва да бъде изписан двустранно. Знакът се използва за обозначаване и на другите превозни средства, които се движат с учебна цел

10. „Извънгабаритно 

пътно превозно средство"

- знакът представлява табела с формата на правоъгълник, върху която са нанесени успоредни и наклонени червени и бели светлоотразителни ленти и надпис „Извънгабаритен" с черен цвят. Поставя се отпред и отзад на пътното превозно средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и на съпровождащия го автомобил

11. „Опасен товар"

- знакът представлява табела с форма на правоъгълник със светлоотразително покритие в оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационния код за степента на опасност на товара, а под него - идентификационния код за вида на опасния товар. Поставя се отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари

12. „Товарен .автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7,00 м"

- знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни табели, върху койго са нанесени успоредни и наклонени червени флуоресциращи и жълти светлоотразителни ленти. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определя в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство

13. „Ремарке или полуремарке с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7,00 м"

- знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни светлоотразителни табели с жълт цвят и червена флуоресцираща крайна ивица. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определя в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство

14. „Бавнодвижещо се моторно превозно средство"

- знакът представлява табела с форма на равностранен триъгълник със скосени върхове и светлоотразително покритие в червен цвят и вписан в него червен флуоресциращ триъгълник. Поставя се отзад на бавнодвижещите се моторни превозни средства, както и на прикачените към тях ремаркета

15. „Военна колона"

- знакът има формата на правоъгълник с бял цвят, надпис „Военна колона" с черен цвят и изображението на пътен знак А39. Поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната

(2) Опознавателните знаци трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.

(3) Конкретното място на поставяне върху пътните превозни средства, размерите на опознавателните знаци и техническите изисквания към тях се определят от министъра на вътрешните работи съгласувано със заинтересуваните ведомства.

(4) С разрешение на министъра на вътрешните работи на моторните превозни средства може да се поставят и други табели, надписи и емблеми, различни от посочените в ал. 1.

Чл. 20 (1) На регистрираните моторни превозни средства, с изключение на мотоциклетите и мотопедите, отпред и отзад се поставят табели с регистрационни номера.

(2) На мотоциклетите и мотопедите, както и на ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(3) Табелата с регистрационния номер е с бял цвят, върху който с черни букви и цифри са изписани кодът на региона, където е регистрирано моторното превозно средство, серията и поредният номер.

(4) Табелата с регистрационния номер отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи.