Глава ДЕВЕТА 

ПЪТНИ ЗНАЦИ

Чл. 38 Пътните знаци са:

1. Предупредителни пътни знаци за опастност - група "А";

2. С предписания за участниците в движението:

а) Пътни знаци относно предимство - група "Б";

б) Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на забрана- група "В";

в) Пътни знаци със задължителни предписания - група "Г";

г) Пътни знаци със специални предписания - група "Д";

3. Указателни:

а) Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група "Е";

б) Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други - група "Ж";

в) Допълнителни табели - група "Т".

Чл. 39 (1) Пътните знаци имат определени форма, размери, цвят и символи.

(2) Размерите на пътните знаци трябва да бъдат такива, че да са видими и лесно разбираеми както през деня, така и през нощта.

(3) При необходимост надписите в пътните знаци може да бъдат повторени с латински букви.

(4) Пътните знаци от групи „А" и „Ж", използвани при временна промяна на организацията на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддръжката, аварийни ситуации и други подобни, имат жълт фон.

(5) Символите в отделен пътен знак периодично може да се променят.

(6) При изобразяването на пътни знаци с помощта на светещи елементи се допуска тъмният цвят да бъде заменен със светъл, като съответно светлият цвят бъде заменен с тъмен. Червеният цвят не може да бъде променян.

(7) За изобразяване на превозни средства в пътните знаци се използват следните символи:

моторно превозно средство, с изключение на мотоциклетите без кош и мотопедите;

товарен автомобил;

автобус;

тролейбус;

трамвай;

влак;

ремарке, с изключение на полуремаркета и единични едноосни ремаркета;

ремарке;

трактор и самоходна машина;

мотоциклет и мотопед;

велосипед;

пътно превозно средство, теглено от животно;

ръчна количка за превоз на товари, теглена или бутана от човек;

пътно превозно средство, превозващо опасен товар;

Чл. 40 (1) Пътните знаци се поставят от дясната страна на пътя срещу посоката на движението така, че да бъдат лесно разпознавани и своевременно възприемани от участниците в движението. Всеки знак, поставен отдясно, може да бъде повторен над или на другата страна на пътя, когато местните условия са такива, че съществува опасност той да не бъде забелязан своевременно.

(2) При необходимост пътните знаци се поставят на островите върху платното за движение и в разделителната ивица на път с отделни платна за движение.

(3) Пътните знаци се поставят така, че да не пречат на движението на превозните средства и на пешеходците. Те не трябва да се закриват един друг или от други препятствия, съоръжения или принадлежности в обхвата на пътя.

(4) Пътните знаци се поставят на такова разстояние един от друг, че водачите да могат да извършват действията, изисквани от тях, своевременно и безопасно.

(5) На едно и също място може да се поставят не повече от 2 различни пътни знака и 2 допълнителни табели - по една под всеки знак. По изключение в населените места може да се поставят на едно място до 3 различни пътни знака. Това не се отнася за пътните знаци от група „Ж".

(6) Пътните знаци се поставят един под друг, а когато са над платното за движение - един до друг, при спазване отгоре надолу или отляво надясно на следния ред: предупредителен - група „А", с предписание - групи „В", „Г" и „Д", указателен - групи „Е" и „Ж".Пътните знаци относно предимството - група „Б", се поставят винаги отгоре или отляво. В останалите случаи - при 2 пътни знака от една и съща група, знакът с по-голямо значение за безопасността на движението се поставя отгоре или отляво.

(7) При необходимост пътните знаци се поставят на преносими стойки върху платното за движение. В тези случаи участниците в движението спазват тези пътни знаци дори тогава, когато противоречат на светлинните сигнали и на останалите пътни знаци.

Чл. 41 (1) Пътният знак, поставен отдясно, е валиден за цялата широчина на частта от платното за движение, предназначена за движение в съответната посока. С допълнителна табелка валидността на някои знаци може да бъде ограничена само за една пътна лента от платното за движение.

(2) Пътни знаци, чието действие се ограничава само до определени часове или дни, могат да бъдат видими само тогава, когато е валидна съдържащата се в тях информация.

(3) Пътните знаци на автомагистралите, автомобилните пътища и пътищата, които са част от международните европейски пътища, трябва да бъдат светлоотразителни.

към началото