ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§7 Водачите, получили право за управление на моторно превозно средство от категория М преди 1юни1996г.,имат право да управляват и моторни превозни средства от категория А с работен обем на двигателя до 50 куб. см.

§8 Нарушенията, извършени до 1 януари 2000 г., не се вземат предвид при въвеждане на точковата система по Член  157.

§9 Този закон отменя Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 1973 г.; изм. и доп„ бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г. бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г. бр. 26 от 1988 г. бр. 21 от 1990 г. бр. 32 от 1991 г. бр. 21 и 34 от 1994 г. бр. 45 от 1996 г. бр. 11 и 79 от 1998г.)

§10 Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движение по пътищата запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.

§11 (1) Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта, на министъра на вътрешните работи, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването.

(2) За прилагането на този закон и на ратифицираните международни договори в областта на движението по пътищата, министърът на транспорта издава наредби и инструкции.

§12 Законът влиза в сила на 1 септември 1999 г., с изключение на разпоредбите на Член  143, ал. 6 и Член  157, които се прилагат от 1 януари 2000 г.

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 18 февруари 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

към началото